کانال تلگرام توان صنعت
اینستاگرام توان صنعت
پرکن 20 لیتری اب | دستگاه گالن پرکن | دستگاه پرکن گالن | فروش دستگاه پرکن گالن 20 لیتری
به وب سایت ماشین سازی توان صنعت خوش آمدید.
  • موقعیت مکانی
    مشهد - انتهای توس ۶۵
  • برنامه کاری
    همه روزه: ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
  • مشاوره رایگان
    ۰۹۱۵ ۲۰۰۰۰ ۵۰

کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز عبورتان را فراموش کرده اید ؟ (بستن)

آیا شما در حال حاضر یک حساب کاربری دارید؟


ثبت نام

(بستن)
Homeاخباردستگاه پرکن ۲۰ لیتری اب معدنی توان صنعت
خانه دستگاه پرکن ۲۰ لیتری اب معدنی توان صنعت
  • دستگاه پرکن

20 لیتری اب معدنی توان صنعت - دستگاه پرکن 20 لیتری اب معدنی توان صنعت

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت : دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﭘﺮﮐﻦ ﮔﺎﻟﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻰ در ﺗﯿﭙﻬﺎى ۳ و ۶ ﻧﺎزل ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮق ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮى ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎت ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺤﻮه ﻗﺮاردادن ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺼﻮرت واروﻧﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮﯾﻰ ﮔﺎﻟﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ۳ ﻧﺎزل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺎزﻟﻬﺎى آب ﭘﺎش ﺟﻬﺖ ، ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد ﺷﺴﺘﺸﻮى از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮى ، ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ۰۸۱ درﺟﻪ روى ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﯾﻊ ، ﻧﺎزﻟﻬﺎ ﻣﺠﺪد آﻣﺎده ﺑﺎرﮔﺰارى ﮔﺎﻟﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﻨﻰ ﭘﺮﮐﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎزﻟﻬﺎ ﻣﺠﺪد آﻣﺎده ﺑﺎرﮔﺰارى ﮔﺎﻟﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﻨﻰ ﭘﺮﮐﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎت در دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﮐﻦ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ . ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮﺷﺪن ﮔﺎﻟﻨﻬﺎ ﻃﻰ ۳ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎزﻟﻬﺎى ﭘﺮﮐﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد ، ﻧﺎزﻟﻬﺎى دﺳﺘﮕﺎه از ﻧﻮع وﮐﯿﻮم ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻗﺮار ﻧﺪادن ﮔﺎﻟﻦ در دﺳﺘﮕﺎه ﺷﯿﺮ ﻧﺎزل ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮق ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺧﺸﺎب درﺑﮕﺬار ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺖ ﺑﺎرﮔﺬارى ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺸﺎب ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻔﺎرﺷﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺮس درب ﮔﺎﻟﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻫﺪ ﭼﮑﺸﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ روى درب ﮔﺎﻟﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮق داراى ۶۱ ﻣﺎه ﮔﺎراﻧﺘﻰ و ۸ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻰ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ راه اﻧﺪازى و ﯾﮏ روز آﻣﻮزش در اﯾﺮان راﯾﮕﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .


مطالب مرتبط
نظر دهید

نظر دهید

*

code

e