دستگاه پرکن | پرکن

کانال تلگرام توان صنعت
اینستاگرام توان صنعت
توان صنعت | قیمت دستگاه پرکن | قیمت دستگاه بطری پر کن | دستگاه پرکن بطری پت | قیمت دستگاه پرکن مایعات | قیمت دستگاه پرکن مایعات غلیظ | دستگاه پرکن مایعات رقیق | قیمت دستگاه پرکن مایعات دست دوم | دستگاه پرکن دستی مایعات | قیمت دستگاه پرکن عسل | دستگاه پرکن آب معدنی | قیمت دستگاه بطری پرکن | دستگاه پرکن بطری پت | دستگاه تولید بطری آب معدنی | دستگاه بسته بندی آب معدنی لیوانی | قیمت دستگاه پرکن مایعات | قیمت دستگاه پرکن دوغ | فروش دستگاه بسته بندی آب معدنی | دستگاه پرکن مایعات رقیق پرکن ماست | خط بسته بندی دوغ | خط تولید آب معدنی | تری بلوک | پرکن مایعات غلیظ | شیرینگ پک | منوبلوک | پرکن و دربندی آب میوه| گروه ماشین سازی توان صنعت
به وب سایت ماشین سازی توان صنعت خوش آمدید.
  • موقعیت مکانی
    مشهد - انتهای توس ۶۵
  • برنامه کاری
    همه روزه: ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
  • مشاوره رایگان
    ۰۹۱۵ ۲۰۰۰۰ ۵۰

کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز عبورتان را فراموش کرده اید ؟ (بستن)

آیا شما در حال حاضر یک حساب کاربری دارید؟


ثبت نام

(بستن)
Homeاخباردستگاه پرکن ۲۰ لیتری اب معدنی توان صنعت
خانه دستگاه پرکن ۲۰ لیتری اب معدنی توان صنعت
  • دستگاه پرکن

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت : دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﭘﺮﮐﻦ ﮔﺎﻟﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻰ در ﺗﯿﭙﻬﺎى ۳ و ۶ ﻧﺎزل ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮق ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮى ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎت ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺤﻮه ﻗﺮاردادن ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺼﻮرت واروﻧﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮﯾﻰ ﮔﺎﻟﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ۳ ﻧﺎزل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺎزﻟﻬﺎى آب ﭘﺎش ﺟﻬﺖ ، ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد ﺷﺴﺘﺸﻮى از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮى ، ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ۰۸۱ درﺟﻪ روى ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﯾﻊ ، ﻧﺎزﻟﻬﺎ ﻣﺠﺪد آﻣﺎده ﺑﺎرﮔﺰارى ﮔﺎﻟﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﻨﻰ ﭘﺮﮐﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎزﻟﻬﺎ ﻣﺠﺪد آﻣﺎده ﺑﺎرﮔﺰارى ﮔﺎﻟﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﻨﻰ ﭘﺮﮐﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎت در دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﮐﻦ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ . ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮﺷﺪن ﮔﺎﻟﻨﻬﺎ ﻃﻰ ۳ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎزﻟﻬﺎى ﭘﺮﮐﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد ، ﻧﺎزﻟﻬﺎى دﺳﺘﮕﺎه از ﻧﻮع وﮐﯿﻮم ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻗﺮار ﻧﺪادن ﮔﺎﻟﻦ در دﺳﺘﮕﺎه ﺷﯿﺮ ﻧﺎزل ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮق ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺧﺸﺎب درﺑﮕﺬار ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺖ ﺑﺎرﮔﺬارى ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺸﺎب ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻔﺎرﺷﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺮس درب ﮔﺎﻟﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻫﺪ ﭼﮑﺸﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ روى درب ﮔﺎﻟﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮق داراى ۶۱ ﻣﺎه ﮔﺎراﻧﺘﻰ و ۸ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻰ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ راه اﻧﺪازى و ﯾﮏ روز آﻣﻮزش در اﯾﺮان راﯾﮕﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .


مطالب مرتبط
نظر دهید

نظر دهید

*

code

e